Privatumo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

Duomenų valdytojas UAB „ERMOGENA“ (kontaktiniai duomenys: juridinio asmens kodas 304603422, adresas Liepyno g. 2, LT-08106 Vilnius, el. paštas info@skincell.lt (toliau – mes) (toliau – Bendrovė) saugo Estetinės dermatologijos klinikos „Skincéll” (toliau – Klinika) klientų ir sveikatos priežiūros ir (ar) kosmetologinių priemonių (toliau – grožio priemonės) pirkėjų bei Klinikos interneto svetainės www.skincell.lt (toliau – interneto svetainė) lankytojų/naršytojų (toliau – Jūs, Jūsų) asmens duomenis, taikydama aukščiausius duomenų apsaugos standartus.

Tvarkydami asmens duomenis, mes atsakingai laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų priežiūros institucijų nurodymų bei rekomendacijų.

Jei Jums kiltų su šia privatumo politika susijusių klausimų ar turėtumėte kokių nors prašymų/nusiskundimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis į mus šiuo el. paštu info@skincell.lt.

KAM TAIKOMA PRIVATUMO POLITIKA

Ši privatumo politika yra taikoma interneto svetainės www.skincell.lt lankytojų/naršytojų, taip pat Bendrovės klientų, besinaudojančių Klinikos teikiamomis estetinės dermatologijos paslaugomis ir/arba perkančių Bendrovės parduodamas grožio priemones, asmens duomenų tvarkymui, nepriklausomai nuo to, kokius įrenginius Klinikos klientas ir/ar interneto svetainės lankytojas naudoja apsilankymui Klinikos interneto svetainėje.

Suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis apsilankymo Klinikoje metu ir/arba per interneto svetainę www.skincell.lt, Jūs patvirtinate, kad įsipareigojate laikytis šios Privatumo politikos nuostatų (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Jūs laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai Klinikos interneto svetainėje www.skincell.lt pažymite varnele, kad susipažinote su Privatumo politikos nuostatomis. Su Privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Klinikos internetinėje svetainėje.

Ši privatumo politika netaikoma interneto svetainės www.skincell.lt pateikiamoms nuorodoms į trečiųjų šalių tinklalapius, todėl mes rekomenduojame atskirai pasidomėti tokiuose tinklapiuose galiojančiomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

PAGRINDINĖS PRIVATUMO POLITIKOS SĄVOKOS

Duomenų valdytojas – UAB „ERMOGENA“.

Klinika – Estetinės dermatologijos klinika „Skincéll”, esanti adresu Liepyno g. 2, Vilnius.

Klinikos interneto svetainė – interneto svetainė, adresu www.skincell.lt.

Paslaugos – visos Klinikos teikiamos paslaugos, susijusios su estetine dermatologija, taip pat grožio prekių užsakymu/pirkimu.

Lankytojas/naršytojas – Klinikos internetinėje svetainėje naršantis bei per Klinikos internetinę svetainę užklausą pateikęs asmuo.

KOKIUS ASMENS DUOMENIS IR KOKIU TIKSLU MES TVARKOME

Sveikatos priežiūros ir (ar) kosmetologinių/estetinės dermatologijos paslaugų teikimo tikslu tvarkomi šie Klinikos klientų asmens duomenys:

 • vardas, pavardė, gimimo data/asmens kodas, telefono Nr., el. pašto adresas, sveikatos duomenys, atvaizdas (tik su išankstiniu sutikimu),

Sveikatos priežiūros ir (ar) kosmetologinių priemonių užsakymo/pirkimo tikslu tvarkomi šie pirkėjų asmens duomenys:

 • vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas

Dovanų kupono užsakymo bei pirkimo administravimo tikslu tvarkomi šie klientų asmens duomenys:

 • vardas, telefono numeris, el. pašto adresas, kreipinys.

Pažymėtina, kad asmuo, įvesdamas kito asmens (kuriam dovanoja dovanų kuponą) asmeninius duomenis, patvirtina, kad turi to asmens sutikimą teikti jo asmens duomenis Bendrovei.

Užklausos, gautos per interneto svetainę, administravimo bei atsakymo pateikimo tikslu tvarkomi šie klientų/interneto svetainės lankytojų asmens duomenys:

 • vardas, el. paštas, telefono Nr. bei dominanti sritis.

Komunikavimo/bendradarbiavimo su tiekėjais/subrangovais dėl jų teikiamų paslaugų tikslais tvarkomi šie tiekėjų/subrangovų atstovų asmens duomenys:

 • Vardas, pavardė, kontaktinė informacija (telefonas, el. pašto adresas);
 • Susirašinėjimo metu pateikti duomenys (susirašinėjimo turinys).

Lankytojui prisijungus ar apsilankius Klinikos interneto svetainėje, automatiškai surenkami ir apdorojami šie techniniai asmens duomenys:

 • IP adresas;
 • prisijungimo data ir laikas;
 • tinklalapio, kuris jungiasi su mūsų Tinklalapiu pavadinimas ir universalusis adresas (URL);
 • Lankytojo įrenginio operacinės sistemos duomenys;
 • Lankytojo interneto paslaugų teikėjo informacija;
 • Lankytojo geografinės vietos duomenys;
 • kita susijusi techninė informacija.

Klinikos bei jos klientų nuosavybės apsaugos tikslais Klinikos priimamajame vykdomas vaizdo stebėjimas:

 • Vaizdo įrašai.

KAIP MES GAUNAME JŪSŲ DUOMENIS IR KOKIU TEISINIU PAGRINDU JUOS TVARKOME

Mes renkame Jūsų asmens duomenis, kuriuos jūs mums apie save pateikiate, kai kreipiatės į mus Klinikoje dėl estetinės dermatologijos ir/ar kitų sveikatos priežiūros/kosmetologinių paslaugų teikimo arba perkate mūsų parduodamas grožio priemones, taip pat teikiate savo asmens duomenis per Klinikos interneto svetainę arba norėdami su mumis susisiekti per nurodytus Bendrovės kontaktinius duomenis.

 • Sudarant paslaugų teikimo/prekių pirkimo sutartis;
 • Jums pateikiant mums savo duomenis per mūsų interneto svetainę;
 • Kai Jūs elektroniniu laišku kreipiatės Bendrovės nurodytu elektroninio pašto adresu;
 • Kai sutinkate su slapukų įdiegimu Jūsų įrenginyje;
 • Ar kitu būdu pateikiate ar Jūsų sutikimu gaunant iš trečiųjų šalių informaciją.

 TEISĖTO TVARKYMO PAGRINDAI:

 • Sutartis (paslaugų teikimo/prekių pirkimo);
 • Teisėtas interesas – atsakyti į Jūsų užklausas, suteikti informaciją, kurios Jūs mūsų teiraujatės, apsaugoti Bendrovės ir jūsų turtą ir t.t.).
 • Teisės aktų nustatytų prievolių vykdymas (sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimų vykdymas, apskaita, archyvavimas ir t.t.);
 • Sutikimas (pvz., dėl nuotraukų skelbimo socialiniuose tinkluose ir (ar) interneto svetainėje ir pan.).

KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Jums teikiamų paslaugų ir su Jumis sudaromų sutarčių pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimas yra nustatytas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz. privalomi buhalterinių ir kitų dokumentų saugojimo terminai ir pan.) arba sąlygotas duomenų valdytojo teisėtų interesų gynybos teisminėse ar kitos valstybės institucijose.

Lankytojo interneto svetainės užklausoje pateikti duomenys įrodymų galimų teisinių ginčų atveju rinkimo tikslu yra saugomi 3 (trejus) metus nuo užklausos pateikimo.

Vaizdo stebėjimo duomenys saugomi 30 dienų ir po to ištrinami negrįžtamai.

Interneto svetainėje skelbiamos klientų nuotraukos Bendrovės naudojamos 5 (penkis) metus nuo sutikimo gavimo dienos.

Mes užtikriname ir imamės visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugojama pasenusi arba nereikalinga informacija apie Jus bei, kad Jūsų duomenys būtų nuolat atnaujinami ir teisingi.

 KAM ATSKLEIDŽIAMI JŪSŲ DUOMENYS

Jūsų asmens duomenys gali būti prienami tik ribotam mūsų darbuotojų ir mūsų bendrovės IT, audito/teisines paslaugas teikiančių subjektų ratui, ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina įgyvendinti tinkamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, ir visiems šiems asmenims galios griežti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai.

Šioje privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti mes Jūsų duomenis galime perduoti ar suteikti prieigą prie Jūsų duomenų:

 • duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis mūsų vardu, interesais ir užsakymu (pvz., IT paslaugų teikėjams ir pan.) Pažymime, kad mūsų duomenų tvarkytojai tvarko Jūsų duomenis tik pagal aiškiai pateiktus mūsų nurodymus, įsipareigodami užtikrinti tinkamą iš mūsų gaunamų tvarkyti duomenų apsaugą, konfidencialumą bei saugumo reikalavimus atitinkančias organizacines ir technines priemones, kaip tai konkrečiau aptarta sutartyse, sudaromose tarp mūsų ir paslaugų teikėjų dėl duomenų tvarkymo.
 • Subjektams, turintiems teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus (pvz., teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir pan.), tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų reikalavimus.

 KAIP SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Mes atsakingai įgyvendiname organizacines bei technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui, kuris galėtų kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms ir nustačius aplinkybes prie kokių asmens duomenų buvo gauta nesankcionuota prieiga, Mes nedelsiant Jus apie tai informuosime.

 GARANTUOJAMOS JŪSŲ TEISĖS

 Mes užtikriname šių Jūsų teisių įgyvendinimą, esant Jūsų   prašymui/paklausimui:

 • žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
 • reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
 • reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

Norėdami įgyvendinti savo teises, prašome siųskite mums laišką el. paštu info@skincell.lt. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją, kurią įsipareigojame ištrinti po identifikacijos.

Gavę Jūsų prašymą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ( www.vdai.lt). Tačiau rekomenduojame prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su mumis, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

 KUR KREIPTIS?

Esant bet kokiam Jūsų prašymui/skundui dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ar su tuo susijusiam klausimui, prašome parašyti mums info@skincell.lt  arba kreiptis telefonu :  +37060302522

Ši Privatumo politika peržiūrima ne rečiau, kaip kartą per 2 (dvejus) metus.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime jus apie atnaujinimą, paskelbdami pranešimą e-parduotuvėje.

Ši Privatumo politika yra taikoma nuo jos paskelbimo interneto svetainėje dienos.

 KAIP IR KOKIUS NAUDOJAME SLAPUKUS BEI ĮSKIEPIUS?

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis interneto svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek interneto svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek mūsų teikiamas paslaugas.Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus.

 Interneto svetainėje naudojami slapukai:

Interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius (pvz., socialinio tinklo „Facebook“, „Instagram“ papildinius). Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomosioms programoms, pateikiamoms mūsų interneto svetainėje, taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo pranešimas/politika. Mes raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikoma privatumo apsaugos nuostatomis.

Slapuko pavadinimasSlapuko kategorijaAprašymasSukūrimo momentasGaliojimo laikasNaudojami duomenys
PHPSESSIDBūtinasis slapukasSesijos ID slapukas, naudojamas puslapio funkcionalumui užtikrinti (pvz., grįžimas atgal į paskutinę sąrašo vietą)Apsilankymo metuIki svetainės lango uždarymo.Unikalus ID
c_userFunkcinis slapukasFacebook vartotojo sesijos saugojimas.Pirmo apsilankymo metuIki svetainės lango uždarymo.Facebook vartotojo ID
wdFunkcinis slapukasSesijos saugojimo slapukas.Pirmo apsilankymo metu10 dienųUnikalus ID
xsFunkcinis slapukasFacebook sesijos saugojimo slapukas.Pirmo apsilankymo metu1 metusUnikalus ID
spinFunkcinis slapukas„Facebook“ slapukas naudojamas identifikuoti vartotojąApsilankymo metu1 dienąUnikalus ID
sbFunkcinis slapukas„Facebook“ slapukas naudojamas identifikuoti vartotojąApsilankymo metu3 metaiUnikalus ID
presenceFunkcinis slapukasSlapukas naudojamas sąsajai su Facebook platforma ir su vartotojo paskyra jei vartotojas prisijungęs prie Facebook.Apsilankymo metuIki svetainės lango uždarymoUnikalus ID
frFunkcinis slapukasSlapukas kuri naudoja „Facebook”Pirmo apsilankymo metu.3 mėnesiaiAtsitiktinai sugeneruotas identifikavimo kodas
dprFunkcinis slapukas„Facebook“ slapukas naudojamas identifikuoti vartotojąApsilankymo metu3 mėnesiaiUnikalus ID
localeFunkcinis slapukasPasirinktos kalbos įsiminimuiApsilankymo metu7 dienosUnikalus ID

Intelektinės nuosavybės teisės

Skincéll estetinės dermatologijos klinikos svetainėje www.skincell.lt ir socialinėse paskyrose www.facebook.com/skincellklinika ir www.instagram.com/skincell.clinic/ publikuojami klinikos straipsniai, procedūrų ir paslaugų aprašymai, yra intelektinė nuosavybė ir yra saugomi LR įstatymų numatyta tvarka. Šioje svetainėje bei “Skincéll” socialinėse paskyrose esančią tekstinę ir kitą informaciją draudžiama skelbti, siųstis, atkurti, persiųsti, publikuoti, kopijuoti ir/ar bet kokiu būdu platinti ar panaudoti. Visa šioje internetinėje svetainėje ir socialinėse paskyrose esanti tekstinė bei vaizdinė medžiaga yra saugoma nacionalinio intelektinės nuosavybės įstatymo ir kitų įstatymų bei tarptautinių susitarimų nuostatų.